Pan R.A. Kist jest Oficerem Ochrony Danych (FG) w spółce Expertise- & schaderegelingsbureau Tijbout BV. Można się z nim skontaktować pod adresem e-mail [email protected] lub numerem telefonu 075-6401040.

Dane osobowe, które przetwarzamy
Expertise- & schaderegelingsbureau Tijbout BV przetwarza Państwa dane osobowe w związku z tym, że korzystają Państwo z naszych usług i/lub ponieważ sami przekazują Państwo nam te dane. Poniżej znajduje się wykaz danych osobowych, które przetwarzamy:

– imię i nazwisko,
– płeć,
– stan cywilny,
– data urodzenia,
– miejsce urodzenia,
– dane adresowe,
– numer telefonu,
– adres e-mail,
– numer rachunku bankowego,
– dane o dochodach.

Szczególnie chronione i/lub wrażliwe dane osobowe, które przetwarzamy

Expertise- & schaderegelingsbureau Tijbout BV przetwarza dla Państwa następujące szczególnie chronione i/lub wrażliwe dane osobowe:

-zdrowie (dane medyczne).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dla Państwa dane osobowe?

Expertise- & schaderegelingsbureau Tijbout BV przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
– uregulowanie Państwa szkód osobowych (w związku z ubieganiem się o odszkodowanie),
– możliwość skontaktowania się z Państwem telefonicznie lub e-mailowo, jeżeli jest to konieczne do wykonania tej usługi,
-Expertise- & schaderegelingsbureau Tijbout BV przetwarza również dane osobowe, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani ustawowo.

Automatyczny proces decyzyjny
Expertise- & schaderegelingsbureau Tijbout BV nie podejmuje na podstawie automatycznego przetwarzania danych żadnych decyzji, które mogą mieć (znaczne) skutki dla osób. Chodzi tu o decyzje podejmowane przez programy lub systemy komputerowe bez pośrednictwa człowieka (na przykład pracownika Expertise- & schaderegelingsbureau Tijbout BV). Expertise- & schaderegelingsbureau Tijbout BV korzysta z następujących programów lub systemów komputerowych: Next Matters i Microsoft Outlook. Program Next Matters jest używany do zapisania informacji o sprawie szkody osobowej. Microsoft Outlook używany jest do komunikacji z zaangażowanymi w daną sprawę stronami.

Jak długo przechowujemy dane osobowe
Expertise- & schaderegelingsbureau Tijbout BV przechowuje Państwa dane osobowe nie dłużej, niż jest to ściśle konieczne do zrealizowania celów, dla których Państwa dane zostały zebrane. Przestrzegamy siedmioletniego okresu przechowywania danych po zamknięciu sprawy Państwa szkody osobowej (dossier).

Dzielenie się danymi osobowymi z osobami trzecimi
Expertise- & schaderegelingsbureau Tijbout BV przekazuje dane osobowe osobom trzecim wyłącznie, jeżeli jest to konieczne do wykonywania naszej umowy z Państwem lub też wypełnienia obowiązku ustawowego.

Wgląd do danych, poprawianie lub usuwanie danych
Mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawienia lub usunięcia. Oprócz tego mają Państwo prawo wycofać ewentualną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Expertise- & schaderegelingsbureau Tijbout BV i mają Państwo prawo do skorzystania z możliwości przekazania danych. Oznacza to, że mogą Państwo złożyć u nas wniosek o przesłanie pliku zawierającego Państwa dane osobowe, którymi dysponujemy, do Państwa lub innej wskazanej przez Państwa organizacji.

Wnioski o wgląd, poprawę, usunięcie, przekazanie Państwa danych osobowych lub też wniosek o wycofanie zgody lub zażalenie na przetwarzanie Państwa danych mogą Państwo wysyłać na adres [email protected].
W celu upewnienia się, czy wniosek o wgląd został złożony przez Państwa, prosimy o przesłanie kopii Państwa dowodu tożsamości razem z tym wnioskiem. Należy zamazać w tej kopii Państwa zdjęcie paszportowe, MRZ (machine readable zone, pasek z numerami na dole w paszporcie), numer paszportu i numer identyfikacyjno-ubezpieczeniowy BSN. Ma to na celu ochronę Państwa prywatności. Zareagujemy na Państwa wniosek najszybciej, jak to możliwe, najpóźniej w ciągu 4 tygodni. Expertise- & schaderegelingsbureau Tijbout BV chce jednocześnie wskazać Państwu, że mają Państwo możliwość złożenia skargi do krajowego organu nadzorującego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Można to zrobić za pomocą następującego linka.

Jak zabezpieczamy dane osobowe
Expertise- & schaderegelingsbureau Tijbout BV poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych i podejmuje odpowiednie środki w celu przeciwdziałania przypadkom niewłaściwego używana i utraty danych, nieautoryzowanego dostępu, niepożądanego ujawnienia i niedozwolonych zmian danych. Jeżeli mają Państwo wrażenie, że Państwa dane nie są dobrze zabezpieczone, lub też są oznaki ich niewłaściwego używania, należy skontaktować się z panem R.A. Kist ([email protected]).