1. Potwierdzenie zlecenia
  Zleceniodawca zleca spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Tijbout Expertise- en schaderegelingsbureau b.v., dalej dla ułatwienia nazywanej Tijbout, reprezentowanie jego interesów w sprawie szkód już poniesionych i ponoszonych w przyszłości przez zleceniodawcę w wyniku wypadku.
 2. Charakter świadczonych usług
  Prace wykonywane przez Tijbout dla zleceniodawcy nazywane są również pozasądową pomocą prawną. To oznacza, że Tijbout stara się dochodzić odszkodowania bez pośrednictwa sądu. Jeżeli zasięgnięcie opinii sądu zostanie uznane za konieczne, Tijbout, w porozumieniu ze zleceniodawcą, będzie nadzorował przekazanie dossier do jednego ze współpracujących adwokatów. W przypadkach wymagających angażowania rzeczoznawców (z zakresu medycyny i nie tylko) i reprezentowania podczas postępowania sądowego w razie potrzeby zostaną wcześniej dokonane dodatkowe uzgodnienia.
 3. Koszty pomocy prawnej
  Tijbout dochodzi tych kosztów, nazywanych również kosztami pozasądowej pomocy prawnej, od strony przeciwnej ponoszącej odpowiedzialność za zdarzenie. Jest to możliwe, ponieważ koszty te stanowią część szkody. Jest to uregulowane przepisami prawa. Tijbout jako profesjonalny reprezentant interesów może dochodzić od strony przeciwnej zwrotu tych kosztów jako oddzielnej pozycji wartości szkody – a więc w uzupełnieniu do szkody zleceniodawcy. Koszty, których zapłaty dochodzi Tijbout, przypadają jej w udziale. Gdyby zleceniodawca sam częściowo ponosił winę za wypadek, strona odpowiedzialna (lub jej ubezpieczyciel) z reguły zobowiązana jest jedynie do zapłaty tych kosztów w wysokości proporcjonalnej do swojego udziału w winie. Niezapłacona część kosztów obciąża zleceniodawcę (pomniejsza kwotę żądanego odszkodowania), jednak do maksymalnej wysokości 15% z VAT kwoty żądanego odszkodowania, chyba że z góry uzgodniono inaczej. Zleceniodawca upoważnia spółkę Tijbout, aby w jego/jej imieniu przesyłać wynikające z tego informacje i fakturę na adres Tijbout, w jego/jej imieniu i na jej/jego koszt opłacić rachunek i dochodzić zwrotu opłaconych faktur od strony odpowiedzialnej za zdarzenie.
 4. Przeniesienie kosztów (cesja)
  Zleceniodawca wyraża zgodę na koszty naliczone przez Tijbout stronie odpowiedzialnej (lub jej ubezpieczycielowi) i przenosi niniejszym prawo do zwrotu tych kosztów na Tijbout, która akceptuje to przeniesienie.
 5. Otrzymanie płatności
  Tijbout jest upoważniona do otrzymywania środków pieniężnych na swój rachunek depozytowy i potrącania z nich kwot jej należnych. Zasadniczo Tijbout prowadzi politykę, że kwoty dochodzonych odszkodowań powinny być najczęściej jak to możliwe wypłacane przez stronę odpowiedzialną (lub jej ubezpieczyciela) bezpośrednio zleceniodawcy.
 6. Rozwiązywanie sprawy
  Zleceniodawca ma obowiązek wykazywać wszelką współpracę, niezbędną przy rozwiązywaniu sprawy, przekazywać właściwe informacje i udostępniać wszystkie istotne dokumenty. Jeżeli zleceniodawca przedterminowo, to znaczy zanim nastąpi ostateczne uregulowanie szkody/szkody osobowej, zakończy sprawę w Tijbout lub jeżeli nie zostaną wypełnione postanowienia wymienione w pierwszym zdaniu niniejszego artykułu, Tijbout może obciążyć zleceniodawcę poniesionymi w międzyczasie kosztami (honorarium i kosztami dodatkowymi) i ewentualnie potrącić je z zaliczek przekazanych już lub przekazywanych w przyszłości zleceniodawcy przez stronę odpowiedzialną za zdarzenie. Zleceniodawca jest wtedy zobowiązany do zwrotu spółce Tijbout poniesionych kosztów (honorarium i kosztów dodatkowych).
 7. Przesyłanie danych
  Tijbout jest uprawniona do przesyłania wszelkich informacji i danych istotnych dla oceny szkody do odnośnej strony przeciwnej lub jej ubezpieczyciela, lub też jej przedstawiciela, jak również innych stron w sposób niezbędny zaangażowanych w uregulowanie szkody.
 8. Informacje
  Tijbout na bieżąco informuje zleceniodawcę o statusie rozwiązywania sprawy i udziela porad dotyczących postępów w procesie uregulowania szkody.
 9. Odpowiedzialność
  Wszelka odpowiedzialność Tijbout względem zleceniodawcy ograniczona jest do kwoty, która w danym przypadku zostanie wypłacona przez ubezpieczyciela odpowiedzialności zawodowej Tijbout.